ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τεκμηριωμένα αποτελεσματικές πρακτικές σφαιρικής φροντίδας υγείας, που πρόσφατα εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας (παιδιάτρους, γενικούς ιατρούς, νοσηλευτές/τριες, επισκέπτες/τριες υγείας και άλλους). Σκοπό έχουν να παράσχουν κατευθύνσεις πρακτικής:
1) για την παρακολούθηση της σωματικής υγείας των παιδιών
2) για την παρακολούθηση της ανάπτυξης και συναισθηματικής τους εξέλιξης
3) αγωγής υγείας για γονείς και παιδιά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΦΥ (τόμος 1)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΦΥ (τόμος 2)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΦΥ (τόμος 3)