ΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

1α. Να ακολουθείται ο διεθνής κώδικας εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
1β. Να υπάρχει γραπτή πολιτική σίτισης των νεογνών και όλο το προσωπικό του μαιευτηρίου και οι γονείς να είναι ενημερωμένοι για αυτή την πολιτική
1γ. Να υπάρχουν συστήματα ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης των δεδομένων για τον μητρικό θηλασμό
2. Να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό έχει επαρκή γνώση, ικανότητα, όπως και τεχνικές δεξιότητες για στήριξη του μητρικού θηλασμού
3. Να παρέχεται πληροφόρηση για την αξία και τη διαχείριση του μητρικού θηλασμού στις έγκυες και στις οικογένειες τους
4. Να διευκολύνεται η άμεση και συνεχής επαφή δέρμα με δέρμα και να υποστηρίζονται οι μητέρες για έναρξη του θηλασμού αμέσως μετά τη γέννηση
5. Να υποστηρίζονται οι μητέρες να ξεκινούν και να διατηρούν τον θηλασμό και να αντιμετωπίζουν συνήθη προβλήματα
6. Στο θηλάζον νεογνό να μην χορηγούνται οποιαδήποτε άλλα υγρά εκτός αν υπάρχει ειδικός ιατρικός λόγος
7. Να εφαρμόζεται το σύστημα «rooming in», δηλαδή συνδιαμονή του νεογέννητου με τη μητέρα του 24 ώρες το 24ωρο
8. Να υποστηρίζονται οι μητέρες να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις ενδείξεις του παιδιού τους για σίτιση
9. Να γίνεται συμβουλευτική στις μητέρες για τους κινδύνους από χρήση μπιμπερό, θηλών ή πιπίλας
10. Να συντονίζεται η έξοδος του νεογνού από το μαιευτήριο ώστε οι γονείς να έχουν πρόσβαση σε συνεχιζόμενη υποστήριξη και φροντίδα